Fresh Mozzarella and Tomato Pizza with Basil

Makes 4 pizzas

Preparation Method